موارد مصرف ردّ مظالم

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتموارد مصرف ردّ مظالم
سؤال:

سلام علیکم
اگر از وجوه شرعیه نمیدانیم مثلاخمس به ذمه داریم یا کفاره یا رد مظالم یا مانند آن آیا می توانیم مبلغی به مرجع یا فردیکه محل مصرف همه امور فوق باشد بدهیم به نیت مافی الذمه ۲- اگر بعد از پرداخت به نیت فوق برایمان یکی از موارد مذکور ثابت شد آیا مجزی است مبلغ پرداختی؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
نسبت به موارد ذکر شده کفایت می کند؛ مگر اینکه معلوم شود خمس بوده و سهم سادات آن به سادات فقیر نرسیده باشد.