موانع اقتدا به امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیموانع اقتدا به امام جماعت
سؤال:

سلام فردی دارای سلس البول است ودیگران رانهی می کند از اینکه در نماز به اواقتدا کنند؛ ولی چون نمیخواهد آنها علت رابدانند آنها مصر هستند اقتداکنند. آیابعد از چنین نهیی ۱) این فرد مسولیتی نسبت به اقتدای دیگران دارد ۲)و نماز مامومین با نهی امام نیز صحیح است به دلیل اینکه او را عادل و قرائتش راصحیح می دانند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اقتدا به فرد مسلوس جایز نیست و در مفروض سؤال فرد مذکور نباید نیت جماعت کند و نسبت به نماز افرادی که به او اقتدا کرده اند مسئولیتی ندارد و افرادی که به او اقتدا کرده اند در صورت علم به مسأله، باید نماز خود را اعاده کنند.