نائب گرفتن در وضو

استفتائاتدسته بندی: طهارتنائب گرفتن در وضو
سؤال:

سلام فردی به خاطرعارضه تنها نمیتواندخم شودومسح پارابکشداگردرزمانی امکان کمک گرفتن ازنایب هم جهت مسح نباشدوظیفه اش دروضوچیست؟۲) اگرامکان کمک گرفتن باشدولی موجب منت یاتحقیر یا هزینه باشد وظیفه اش دروضویاغسل چیست؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و ۲-در مفروض هر دو سؤال تیمم کند؛ الا در صورت هزینه که چنانچه مقدورش باشد باید هزینه کند.