نحوه تقسیم ارث

سؤال:

در حادثه(فاجعه) منا برادر و مادر من در سفر حج به شهادت رسیدند.با توجه به لزوم تعیین تکلیف تقسیم ارث ، نحوه تقسیم چگونه است؟ آیا برادرم از مادرم ارث می برد؟ آیا شاهدی برای تقدم و تاخر زمان مرگ آنها متصور است و اصلا لزومی به شاهد هست؟ ممنون

پاسخ:

بسمه تعالی
اگر یقین به تقدم فوت یکی از آن دو نباشد هیچکدام از دیگری ارث نمی برد و اموال باقیمانده بین ورثه خاصه هر یک تقسیم می شود و مورد سؤال مشمول احکام غرقی و مهدوم علیهم نمی باشد.