ندانستن جهت قبله

استفتائاتدسته بندی: فقهیندانستن جهت قبله
سؤال:

سلام بنابراینکه فردیکه قبله را  نمیداند باید به چهارطرف نماز بخواند ۱) آیا اول وقت باامیدبه اینکه قبل آخر وقت بتواندقبله را پیدا کند میتواند نماز به چهار طرف بخواند ۲) آیا میتواندنماز راتاخیراندازد تا به اندازه یک جهت وقت باقی بماند وبه یک جهت نماز بخواند یا اگراین کار را کرد باید به سه جهت دیگر هم نماز را قضاکند؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر با توجه به راه‌های تشخیص قبله نتوانست قبله را پیدا کند باید به طرفی که احتمال بیشتر می‌دهد نماز بخواند و در غیر این صورت به هر طرف که خواست نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب این است که به چهار طرف نماز بخواند.