نماز قضای میت

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز قضای میت
سؤال:

شخصی فوت شده آیا می شود برای او برای نمازهای قضای او یا برای وصیت در خواندن نماز قضا برای او. نماز را به جماعت خواند یعنی ۲۰ نفر به جماعت نماز بخوانند برای نماز قضای او؟

پاسخ:

مانعی ندارد.