نگاه به نامحرم

استفتائاتدسته بندی: فقهینگاه به نامحرم
سؤال:

نظر حضرتعالی درباره نگاه به زنانی که می دانند حجاب واجب است اما رعایت نمی کنند چیست آیا تفاوتی بین زنان مسلمان وغیر مسلمان در این حکم وجود دارد؟

پاسخ:

نگاه به زنان مسلمان وغیر مسلمان با قصد ریبه و تلذذ جایز نیست.