نیت جماعت کردن امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهینیت جماعت کردن امام جماعت
سؤال:

فردی به قصدامامت برجماعتی تکبیرگفت دربین نماز متوجه شد یا افراد به او اقتدا نکرده اند یا به علتی قصد فرادی کرده اند حال این امام جماعت باید نیتش را به نماز فرادی عدول دهد یا وظیفه دیگر دارد؟

پاسخ:

تغییر نیت لازم نیست.