هبه معوضه برای فرار از خمس

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتهبه معوضه برای فرار از خمس
سؤال:

زنی به سال خمسی اش نزدیک میشود از طرفی شوهرش به پول نیاز دارد این زن پولهایش را هبه معوضه به شوهر میکند مشروط براینکه همین مقدار را بعد سال خمسی اش شوهر به او بدهد حال این مبلغ جزء منافع سال جدید است یا چون شبهه فرار از خمس در کار است باید به محض وصول خمسش را بدهد؟

پاسخ:

بعد از دریافت از همسر باید بلافاصله خمس آن را بپردازد.