آوریل, 2021

  • 23 آوریل

    واگذاری حق سکونت به همسر بعد از وفات

    سلام ۱) مردی برای اینکه زنش رابعدفوتش ازسکونت درخانه منع نکنند میتواند طبق قراردادی حق سکونت را به عنوان(عمری)دراختیار این زن قراردهدبه طوری که ورثه مالک ارث هستندولی ازطرفی نمیتواننددراین خانه تصرف کنند؟ ۲) اگر راه دیگری نیزبرای این مساله هست بفرمایید(تشکر)