وجود تصاویر در مکان خواندن نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیوجود تصاویر در مکان خواندن نماز
سؤال:

۱. آیا در مسجد وحسینیه ومکانها یی که نمازجماعت و یا فرادی خوانده میشود بودن عکس (مذهبی وغیرآن )هر چند روی کاشی وپشت سرنماز گذار باشد نماز کراهت دارد یا وجود آن عکس کراهت دارد هرچند آنرا بپوشانند ویا در تاریکی باشد؟

۲. کراهت در دو فرض مذکور به چه معناست؟

پاسخ:

۱. نماز خواندن در مکانی که تصویر ذی روح دارد کراهت دارد، البته با پوشاندن آن کراهت برداشته شود
۲. کراهت به معنای مبغوضیت و مرجعیت عمل است