وصیت در دفن

استفتائاتدسته بندی: فقهیوصیت در دفن
سؤال:

با سلام. ۱) فردی وصیت لفظی یاکتبی کرده اورادرمکان خاص دفن کنند آیا عمل به چنین وصایا واجب است به طوریکه اگـر در مکان دیگر دفن کردند نبش درصورت امکان واجب باشد(خواه میت مال داشته باشدیا نه ۲) به طورکلی عمل به چه نوع وصیتی واجب است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- عمل به وصیت واجب است.
۲- عمل به وصیتی که اطمینان به صدور آن باشد در صورت دارار بودن شرائط ذیل واجب است:
الف) عمل مورد وصیت غرض عقلائی داشته باشد.
ب) وصیت به صرف اموال در جهت کارهای حرام یا سفیهانه و بیهوده نباشد.
ج) وصیت به بیش از ثلث اموالش نباشد.
د) امکان عمل کردن به وصیت باشد.