وظیفه در غسل واجب هنگام تنگی وقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیوظیفه در غسل واجب هنگام تنگی وقت
سؤال:

فردی مثلا نیم ساعت به طلوع آفتاب از خواب بیدار میشود درحالیکه باید غسل جنابت کند ولی غسل او چهل دقیقه طول میکشد آیا همان وقت که بیدار شد میتواند تیمم کند ونمازش را بخواند یا باید صبر کند تا زمانیکه مثلا ۵دقیقه به آفتاب مانده آنگاه تیمم کند ونمازش را بخواند؟

پاسخ:

اگر یقین یا شک داشته باشد که تا آخر وقت نمی تواند غسل کند می تواند از ابتدا تیمم کند هر چند در صورت شک بهتر است تا تنگی وقت صبر کند بعد تیمم کند و اگر وسواس باشید حکم فرق می کند.