پرداخت اجاره بها واحد تجاری در زمان تعطیلی غیرارادی

استفتائاتدسته بندی: بیعپرداخت اجاره بها واحد تجاری در زمان تعطیلی غیرارادی
سؤال:

سلام در وضعیت فعلی(ویروس کرونا) اگرقانون بعض مشاغل رامنع کند آیامستاجرها باید اجرت اماکن اجاره ای را بدهکارند؟اجرت باشرایط فعلی یااجرت طبق قراردادقبلی؟ اگرمنع قانونی نباشدبرای کسب خاصی اماکار نیست یا به ندرت کارمی شود آیا مستاجر باید عین قرارداد قبلی اجرت رابدهدیاطبق شرایط موجودهروقت توانست و به هر مقدارتمکن داشت اجرت دهد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه شرائط مذکوره به منزله خروج عین مستأجره (مغازه) از انتفاع و بهره برداری باشد، پرداخت اجرت ساقط می شود.