پرداخت کفاره به فقیر

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت کفاره به فقیر
سؤال:

اگرفردی پولی دهدجهت کفاره که به نیابتش برای فقیرنان بخریم ولی ازمد شرعیکمترباشدآیا می توانیم ناقصی آنراجبران کنیم بدون اینکه به اوبگوییم وآیا اوبری الذمه می شود؟۲و آیا در سایر وجوه شرعی مثل خمس، زکات، فطریه، ردمظالم، و بدهی اگر بدوناذن و اجازه ونیابت و وکالت ازطرف زنده یامرده پرداخت کنیم تبرعا یا با قصدرجوع بهبدلش آیا او بری الذمه می شود و عدم قبولش اثر ندارد؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
۱- باید شخصی که کفاره به عهده اوست شخصاً مقدار باقیمانده را تکمیل کند.
۲- نسبت به وجوه شرعیه برئ الذمه نمی شود؛ اما نسبت به بدهی اگر پرداخت شود برئ الذمه می شود.