اکتبر, 2021

  • 12 اکتبر

    پرسش در مورد مصداق واجب النقه

    سلام ۱.ازبین خمس،کفاره،ردمظالم،زکات مال وبدن کدامیک رامیتوان به واجب النففه محتاج بدهیم ۲.برفرض اینکه مثلادرمواردی نتوان مستقیمابه واجب النفقه ازوجوه مذکورکمک کنیم آیاغیرمستقیم چه حکم داردمثلابه عروس بدهیم که خرج خانه پسرونوه هامون کندیا به داماد بدهیم که خرج دخترمون ونوه هاکند؟