پس دادن قرض در صورت تنزل ارزش پول

استفتائاتپس دادن قرض در صورت تنزل ارزش پول
سؤال:

سلام علیکم  ۱-اگرفردی از دیگری مبلغی قرض گرفت تا فلان مدت آنرا اداء کند و اتفاقا” درطی این مدت ارزش پول تنزل فاحش کرد آیا قرض گیرنده باید جبران کند یا طبق قرار همان را پرداخت کند کافیست ۲- درفرض سوال قبل اگرمدتی برای ادای بدهی درقرار نباشد وقرض گیرنده موقع ادای بدهی بافرض تنزل قیمت بخواهد همان را که گرفته بدهد کافیست؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱و۲- درهر دوفرض بهتراست باهم مصالحه کنند.