پوشش بانوان در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیپوشش بانوان در نماز
سؤال:

پوشش روی پا وکف پای زن درمقابل نامحرم درنماز و خارج نماز اگربرهنه یا با جوراب خیلی نازک باشد ایرادی دارد؟ با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
پوشاندن رو و کف پا در مقابل نامحرم- چه در نماز و چه در غیر نماز- واجب است؛ ولی چنانچه نامحرم نباشد احتیاط مستحب است که کف پاها را بپوشاند؛ اما پوشاندن روی پاها تا مچ لازم نیست؛ اما برای اطمینان از پوشاندن مقدار واجب، قدری پایین تر از مچ ها را نیز بپوشاند.