کنترل مسائل خصوصی کارمندان

استفتائاتدسته بندی: فقهیکنترل مسائل خصوصی کارمندان
سؤال:

با سلام. کنترل و پرینت از چت خصوصی افراد و کارمندان اداری در چه صورت و توسط چه کسانی جایز هست؟