تنظیم اسناد قبل از پرداخت تسهیلات

استفتائاتدسته بندی: فقهیتنظیم اسناد قبل از پرداخت تسهیلات
سؤال:

با توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می گردد. آیا تنظیم چنین اسنادی که در زمان تنظیم سند رهنی سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد و از این حیث «سبب دین» در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماهها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است از لحاظ شرعی صحیح می باشد یا خیر؟

پاسخ:

عمل مذکور از قراردادهای متداول در بانک هاست و مادامیکه اسناد امضا نشود وام به او پرداخت نمی شود بنابراین مانعی ندارد.