حکم تقاص و بازپس گیری مال غصب شده

استفتائاتدسته بندی: حدود و دیاتحکم تقاص و بازپس گیری مال غصب شده
سؤال:

۱.باچه شرایطی تقاص جایز است؟

۲.در موردی که تقاص جایز است اگر فرد برای تقاص متحمل هزینه در وقت ومال شده آیا علاوه بر اصل طلب میتواند هزینه های مذکور را هم بردارد؟

پاسخ:

۱. تقاص در فرض یاس و ناتوانی دریافت مال و حق خویش بوده و متوسط به اجازه حاکم شرع می باشد.
۲. مستحق بیش از مقدار خویش نمی باشد.