حکم تکرار در صیغه نکاح

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم تکرار در صیغه نکاح
سؤال:

در زمان خواندن صیغه بخاطر اینکه آقا دیر قبلت را گفت خانم یکبار دیگر صیغه را خواند آیا زمان صیغه همان ۶ ماه حساب میشود یا ۲تا ۶ ماه و ۱۲ ماه حساب میشود؟

پاسخ:

با توجه به این که صیغه قبول یک بار صادر شده ،اگر چه ایجاب مکرر شده است همان مقدار زمان مقرر در صیغه ایجاب محقق می شود