حکم خمس افزایش قیمت منزل

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم خمس افزایش قیمت منزل
سؤال:

چندین سال قبل خانه ای که مورداحتیاج بوده است خریده ایم صد میلیون تومان والآن به دلائلی که ضرورت شده میخواهیم جابجا شویم وخانه را فروخته ایم به ۵ میلیاردتومن، آیا باید قبل ازخرید خانه بعدی خمسِ ترقی رابدهیم؟

پاسخ:

در فرض سوال خمس واجب نیست.