حکم ذبح گوسفند باردار

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ذبح گوسفند باردار
سؤال:

اگه گوسفندی که در حال مرگ است ذبح شرعی کنند بره ای که در شکم آن است هم خوردنش حلال میشود؟

پاسخ:

در فرض مذکور اگر بره در شکم مادر بمیرد حلال است و اگر زنده متولد شود برای حلیت باید ذبح شرعی شود.