حکم ضمان در خسارت به دخانیات

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ضمان در خسارت به دخانیات
سؤال:

آیا دخانیات مثل سیگار و تریاک وحشیش و شیشه و…مالیت دارند و اگر کسی اینها را از دیگری بدون اذن و رضایت بردارد ضامن است یاضمان ندارد وبرمالک وغیر مالک واجب است آن را نابود کنند؟

پاسخ:

هر چیزی که استفاده از ان حرام باشد محکوم به سلب مالیت نیست.