حکم ورود کفار به مسجدالحرام

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ورود کفار به مسجدالحرام
سؤال:

سلام

آیامیتوان گفت ورودمطلق کفارهرچندحربی وناصبی به منطقه حرم مکه ومسجدالحرام و النبی وسایرحرمهاومساجدواماکن مذهبی به حکم اولی مانع نداردمگرعنوان ثانوی مثل هتک و تنجیس جلوآیدکه اگرازمسلمان هم صادرشودبایدمانع وروداوبه اماکن مذکورشوند؟

پاسخ:

ورود کفار به مسجد الحرام به نص آیه شریفه جایز نیست و در غیر آن چنانچه مستلزم هتک وتنجیس نباشد مانعی ندارد .