رعایت طهارت در نماز فرد بیمار

استفتائاتدسته بندی: فقهیرعایت طهارت در نماز فرد بیمار
سؤال:

فردی بیماری دارد که اگر رکوع وسجود را طبق معمول بخواهد انجام دهد وضویش باطل میشود ولی اگر نشسته بخواند میتواند وضویش را نگهدارد ولی اخلال به رکوع و سجودش میشود وظیفه اش چیست؟

پاسخ:

نمازش را نشسته بخواند تا رعایت شرط طهارت شده باشد.