قضای نمازهای فوت شده پدر

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتقضای نمازهای فوت شده پدر
سؤال:

سلام

۱.اگرفردی وصیت ثلث به انجام ده سال نماز و روزه کرده ولی ثلث به اندازه پنج سال باشد آیا پنج سال باقیمانده برعهده پسر بزرگتر است؟

۲.درفرض سوال اگراحتمال یا ظن یا اطمینان باشدکه وصیت متوفی از باب احتیاط بوده در مازادثلث تکلیفی بر پسر بزرگتر هست یانه؟

پاسخ:

۱.در فرض سوال ولد اکبر موظف است نماز و روزه های فوت شده که باقی مانده به جا آورد
۲.قضای نماز وروزه قطعی پدر بر پسر بزرگ واجب است، اما باید به احتیاطی بودن هم یقین داشت