معیار تشخیص مجالس لهو

استفتائاتدسته بندی: فقهیمعیار تشخیص مجالس لهو
سؤال:

معیارتشخیص مجالس لهو شرعا چیست؟

پاسخ:

مجلس گناه و مجلسی که موجب غفلت از یاد خداوند متعال بشود مجلس لهو محسوب می شود.