موارد مصرف کفاره روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد مصرف کفاره روزه
سؤال:

اینکه درکفاره عمد گویند اطعام ستین مسکینا آیامیتوان به هر فقیری با احتساب عایله اش به او مثلا پنج کفاره داد هر چند بعض افراد عایله کودک شیر خوار باشند یا اگر اطعام در موردش صدق نکند او را نباید حساب کنند؟

پاسخ:

کودک شیر خوار کفایت نمی کند.