نماز و روزه مسافر

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز و روزه مسافر
سؤال:

سلام

فردی به مسافتی میرودکه مسیر رفتن چهار فرسخ است ولی مسیر بازگشت دو راه است یکی چهار فرسخ ودیگری کمتر و از حالا هم نمیداند از چه راهی برمیگردد حال

۱.قبل از اینکه مسیر برگشتش معلوم شود درحد ترخص وبین راه ومقصد نمازش راچگونه بخواند

۲.اگر بخواهدقبل ازظهر به چنین سفری برود در ماه رمضان وغیرآن وظیفه اش راجب به روزه گرفتن چیست؟

پاسخ:

۱. صدق سفر در مورد سوال محل اشکال است و باید نماز را تمام بخواند
۲. فرقی بین نماز و روزه نیست