پوشش زن در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیپوشش زن در نماز
سؤال:

زنی در مکانی که نامحرم نیست با پای برهنه نماز میخواند، در وسط نماز نامحرم میاد و نمی تواند پا را از او بپوشاند، تکلیف نمازش چیست؟

پاسخ:

زن در نماز علاوه بر سایر قسمت های بدن، بنابر احتیاط واجب باید کف پاهای خود را بپوشاند و تفاوتی ندارد که در حضور نا محرم باشد یا نباشد و اگر کف پاها را نپوشاند در هر صورت بنابر احتیاط واجب نماز او باطل است.