حکم تیمم میت به جای غسل

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم تیمم میت به جای غسل
سؤال:

اگر میتی را به طور طبیعی نتوان غسل داد بلکه بایدغسل جبیره اش دهند هرچند به اینکه او را درکیسه بگذارند وداخل آب سدر وکافور وقراح برند اولا وظیفه همان است که ذکر شد؟

ثانیا اگر درچنین جای تیمم هم لازم است آیا با دست میت او را تیمم دهند یا غاسل بادست خودش؟

وثالثا در کجا غسل وتیمم هر دوساقط است؟

پاسخ:

اگر میت را نتوانند به طور طبیعی غسل دهند باید اورا تیمم دهند و احکام آن مانند احکام تیمم خود تیمم دهنده است در مورد شهید و میتی که صورت که  او از بین رفته و قابل دست کشیدن نباشد و یا به هیچوجه امکان تیمم و غسل نباشد هر دو ساقط است