استفتائات

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکات

تبدیل مال جداشده برای زکات یا فطریه

پولی را به عنوان زکات فطره و یا صدقه کنار گذاشته شده: آیا می‌توان عوض کرد مثلاً پول خردها برداشت و به جاش پول درشت گذاشت؟ آیا می‌توان پول رو برداشت به جاش از کارت خودم به کارت فقیر همان مقدار پول واریز کنم؟ می‌توان همان پول رو از طریق بانک به حساب فقیر واریز …