جولای, 2018

  • 4 جولای

    پاسخ بهاحکام نکاح موقت

    بسمه تعالی سلام علیکم ا. مانعی ندارد. ۲. استحقاق مهریه منوط به تحقق تمکین در طول زمان مقرر است. ۳. پرداخت مهریه مشروط به تمکین است.