سپتامبر, 2020

  • 23 سپتامبر

    پاسخ بهادعا در معاملات ربوی

    بسمه تعالی سلام علیکم در موارد مذکوره اصل بر صحت و مشروعیت معاملات است. مگر آنکه خلاف آن در محضر حاکم ثابت شود.