آگوست, 2018

  • 2 آگوست

    پاسخ بهتحصیل رضایت

    بسمه تعالی سلام علیکم فرد مورد اتهام می تواند رضایت خود را مشروط کند؛ اما شروط و مشروط باید با هم انطباق و سازگاری داشته باشند و اعلام رضایت نباید طرف مقابل را به حرج بیاندازد.