فوریه, 2020

  • 26 فوریه

    پاسخ بهتصرف در اموال حسینیه

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله تصرفات از ابتدا جایز نبوده و نسبت به اعیان موجوده رد آن و نسبت به اعیانی که از بین رفته ضامن مثل یا قیمت آن هستید.