آوریل, 2021

  • 22 آوریل

    پاسخ بهتعریف سفر معصیت

    بسمه تعالی سلام علیکم سفر حرام سفری است که برای انجام دادن کار حرام مانند دزدی، قتل، کمک به ظالم و… انجام شود یا اینکه خود سفر حرام باشد مانند آنکه مسافرت برای او ضر داشته باشد وبرای اطلاع از تفصیل مسأله به رساله عملیه مراجعه شود.