آوریل, 2021

  • 25 آوریل

    پاسخ بهخمس جهزیه

    بسمه تعالی سلام علیکم اگر در حد متعارف باشد متعلّق خمس نیست.