آوریل, 2020

  • 5 آوریل

    پاسخ بهداروهای دارای الکل

    بسمه تعالی -اساساچون الکل مذکورقابلیت شرب ندارد نجاست آن محل اشکال است. – ودرفرض موردسوال انقلاب مصداق ندارد – ضمناچنانچه تبدلی حاصل شود مصداق انقلاب است ونه استحاله که مربوط به چیزهایی است که صورت نوعیه آنها عوض می شود.