آگوست, 2020

  • 22 آگوست

    پاسخ بهدیه زن و مرد

    بسمه تعالی سلام علیکم حکم دیه به محض تحقق جنایت مستقر می باشد و بخشیدن بعد از  آن تاثیری در میزان دیه نخواهد داشت.