ژوئن, 2021

  • 27 ژوئن

    پاسخ بهرعایت تجوید در قرائت

    بسمه تعالی  سلام علیکم ۱- درحالت وقف به صورت کسره خوانده می شود و درحالت وصل اختلاف قرائت است و در هر دو صورت صحیح است ونیاز به اعاده ندارد. ۲- در قرائت بدون همزه صحیح است.