می, 2021

  • 4 می

    پاسخ بهروزہ

    بسمه تعالی سلام علیکم تا زمانیکه از وطن اصل خویش اعراض نکرده آنجا وطن او محسوب می‌شود، نمازش در آنجا تمام و روزه صحیح است.