مارس, 2021

  • 17 مارس

    پاسخ بهزدن فرزند جهت تربیت

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- دیه قرمزی در صورت یک دینار نصف و در سایر اعضای بدن نصف آن است. ۲- در فرض مذکور نمی‌تواند به عنوان دیه محسوب کند. ۳-استحلال از فرزند بعد از بلوغ موجب برائت ذمه می‌شود