نوامبر, 2020

  • 24 نوامبر

    پاسخ بهزمان طولانی در عقد موقت

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله عقد ازدواج موقت، عقدی است که در آن زمان محدود ذکر شده باشد؛ مگر آن که زمان ذکر شده بیش از حد متعارف عمر انسانی باشد، و لازم به ذکر است که عمر متعارف زوج و زوجه ملاک نیست.