فوریه, 2019

  • 20 فوریه

    پاسخ بهشنیدن غیبت

    بسمه تعالی سلام علیکم اگر نهی شما در ترک غیبت دیگران تأثیر ندارد، لازم است مجلس غیبت را ترک کنید.