سپتامبر, 2020

  • 10 سپتامبر

    پاسخ بهضمان در جنس فروخته شده

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله اگر زمان حمل نان شیرینی تا منزل عرفاً به قدری نباشد که موجب فساد آن شود فروشنده ضامن است.