اکتبر, 2018

  • 7 اکتبر

    پاسخ بهطلب حلالیت از تهمت

    بسمه تعالی در مورد تهمت و افتراء واجب است از کسی که به او تهمت و افتراء زده است رفع تهمت و افتراء کند؛ از این رو لازم است تنها به کسانی که در نزد آنها تهمت را بیان کرده اعلام کند آنچه را گفته تهمت بوده است.