آگوست, 2020

  • 22 آگوست

    پاسخ بهقضای نماز پدر بر عهده پسر بزرگتر

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- قضای نماز و روزه  پدر بر پسر بزرگ در هنگام فوت واجب است. ۲- در فرض اینکه پدر هنگام فوت مسلمان از دنیا برود مقتضای ادله وجوب قضای نماز و روزه پدر است.